Trefelling


Høyspentlinjer
Ved felling av trær og vegetasjon i nærheten av høyspentlinjer, vil Vevig alltid bidra med mannskap eller sikkerhetsvakt. Ta derfor ingen risiko med å felle trær som er innenfor risikosonen selv. Ta heller kontakt med oss før du skal sette i gang arbeidet. Se bilde for minimumsavstand til fasene på høyspentlinjene.

Observerer du trær over strømledningene ber vi om at du tar kontakt på vår døgnåpne vakttelefon på 61 29 46 99. Ledninger som ligger på bakken kan være spenningsførende og det er forbundet med livsfare å komme nær slike ledninger!

Lavspentlinjer
Vevig rydder lavspentnettet jevnlig, det blir stort sett kun beskåret kvister og undervegetasjon. Ved felling av større trær i nærheten av lavspentlinjer skal grunneier selv stå for dette på sin grunn. Dette kan gjøres uten kontakt med Vevig.

Se bilde for minimumsavstand til fasene på lavspentlinjene.


Årlig skogrydding
For å sikre strømforsyning samt å forhindre at trær og busker vokser for nær kraftledninger, gjennomfører Vevig vedlikeholdsrydding av vegetasjon og trefelling langs luftledninger og tilhørende anlegg. Arbeidet utføres gjennom hele året og i samsvar med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tuntrær, prydbusker og annen vegetasjon i hager
Skal du plante trær og prydbusker som vil vokse seg kraftigere og større, sørg for å plassere dem på en slik måte at de ikke kommer i konflikt med strømnettet. Vegetasjon som ikke holdes vekk fra linjene, kan bli beskåret av Vevig for å ikke komme i konflikt med strømforsyning. Dette vil nok gjøres kraftigere enn om du selv beskjærer jevnlig hvert år.

Erstatningsansvar
Den som skader Vevig sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig. Les mer her.

Ta kontakt med oss
- Har du behov for bistand til trefelling?
- Har du lagt merke til trær som står farlig nære eller er i fare for å falle på linja?
- Er du er i tvil om linjen du vil rapportere om er en høy- eller lavspentlinje?

Vennligst kontakt oss via skjema i Kontaktportalen. Legg gjerne ved bilde.