Småkraft

Ved tilknytning av kraftverk til Vevig sitt høyspente distribusjonsnett gjelder følgende krav:

1.Høyspentanlegget (22 kV) skal i skillet mellom Vevig sitt anlegg og produksjonsanlegget være utført med effektbryter inkl. skillefunksjon og jordkniv.
2.Effektbryteren skal utføres med nødvendig vern for utkobling og varsling ved feil.
3.Effektbryteren skal være fjernstyrt fra Vevigs driftssentral.
4.Høyspentanlegget skal utstyres med målecelle, med strømtransformator og spenningstransformator i tre faser. Måletransformatorene skal tilfredsstille NVEs krav til avregningsutstyr.
5.Mot generator monteres skillebryter med jordkniv.
6.Stasjonsforsyning til kraftverket kan valgfritt kobles til 22 kV-anlegget med egen lastsikringsbryter. Alternativt tas stasjonsforsyningen fra generatorspenning, eller etter avtale som eget abonnement til Vevigs lavspentnett.
7.Plassering av høyspentanlegget kan utføres i eget avstengt rom i kraftverket. Rommet låses med Vevigs låsesystem. Det er kun Vevigs personell som har adgang til dette rommet. Alternativt kan høyspentanlegget plasseres i egen nettstasjon utenfor kraftverket. Det legges da høyspentkabel fra kraftstasjonen til nettstasjonen.
8.Kostnadene i forbindelse med høyspentanlegg og etablering av skille mellom Vevig og produksjonsanlegg blir belastet eier av produksjonsanlegget som et anleggsbidrag.


Her finnes prinsippskisse/enlinjeskjema.

Kontakt oss ved behov for ytterligere informasjon.