Nettilknytning

Ønsker du tilknytning til nettet eller økt kapasitet i eksisterende anlegg, må du sende oss en forespørsel via skjema i Kontaktportalen. Ta gjerne kontakt med oss i tidlig fase, da det kan ta tid å forsterke strømnettet dersom det ikke er nok kapasitet i eksisterende nett.  

Mindre tilknytninger

Søknad om tiltak skal gå gjennom registrert elektroentreprenør. Dette gjelder for eksempel:

  • tilknytning av nye boliger eller fritidsboliger i eksisterende felt
  • endring av hovedsikring i eksisterende bolig eller fritidsbolig
  • arbeid i målepunkt
  • tilkobling av elektriske motorer over 4 kVA og effektkrevende utstyr


Mellomstore og større tilknytninger

Dette gjelder bl.a. boligfelt, hyttefelt, ladestasjoner, kraftverk (produksjon) og mellomstore/store næringskunder. 

  • Send en henvendelse via skjemaet under. Oppgi all relevant informasjon for en effektiv saksbehandling.
  • Vevig vil gjøre en vurdering av om det er ledig kapasitet i nettet og om tilknytning er driftsmessig forsvarlig. Hvis det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte det økte forbruket, må det gjøres tiltak i nettet. Omfanget av tiltak vil avgjøre videre prosess.
  • Du vil normalt få svar på din henvendelse innen 3 uker med et grovoverslag basert på innmeldt behov.


Retningslinjene for nettilknytning og anleggsbidrag er utarbeidet med utgangspunkt i standardavtaler . Netteier kan kreve Energi- og effektbudsjett med dokumentasjon på energi- og effektbehovet ved nytilknytninger og/eller utvidelser, rehabilitering og bruksendringer. Retningslinjene er i tråd med Forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Anleggsbidrag

Vevig kan fastsette og innkreve anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved ny nettilknytning. Anleggsbidrag ved forsterkning av bestående anlegg kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Anleggsbidrag betales før anlegget påbegynnes.