Erstatningsansvar

Den som skader Vevig sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

Den som uaktsomt skader linjer, kabler eller annet utstyr, vil bli fakturert for kostnadene med reparasjon (Skadevolder). Fører skaden også til strømbrudd hos nettkunder, vil skadevolder i tillegg bli fakturert for KILE-kostnader. KILE-kostnader beregnes etter en modell som er fastsatt av NVE. Denne kostnaden beregnes med hensyn til hvilke kunder som er berørt og tid på døgnet-/ året. Erstatningsbeløpene kan bli svært store ved større hendelser.

Med uaktsomhet menes at man starter arbeid som skader linjer, kabler eller utstyr uten å ha varslet Vevig på forhånd. Uaktsom handling er også når man bryter instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til avstandskrav til luftlinjer, utstyr eller påviste kabler i grunn.

Kort om KILE regelverket
Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen (KILE-ordningen, KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi"). Nettselskapet får redusert sin inntektsramme som følge av strømavbrudd i nett. KILE-ordningen omfatter også svært langvarige avbrudd (over 12 timer) i både høy- og lavspenningsnettet.

Relevante forskrifter
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemer