Personvernerklæring

Vevig tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Oppdatert 24.05.2023

Vi behandler ikke personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke. Dette kan være innsamling, registrering, strukturering, lagring, gjenfinning, bruk, eller andre former for håndtering av personopplysninger.

All behandling av personopplysninger krever et såkalt behandlingsgrunnlag. Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, etter avtale med kunde, samtykke eller såkalt berettiget interesse.

Vevig sin rolle og mandat er forankret i Energiloven, Eltilsynsloven og relevante forskrifter. En av de mest sentrale forskriftene er Avregningsforskriften (“Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.”).

Vevig er tildelt Områdekonsesjon (NVE) og Omsetningskonsesjon (RME) som grunnlag for sin virksomhet. Behandlingen av personopplysninger skjer innenfor rammene av dette lovverket.

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven gir også krav til hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter våre kunder har dersom personopplysninger er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker finnes på nettsidene til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Vevig ved daglig leder er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

Behandling av personopplysninger

Vevig lagrer og prosesserer personopplysninger for alle privatpersoner som har avtale med oss om nettleie, eller annet om strømnettet.

Personopplysninger

Vevig innhenter og behandler personopplysninger du oppgir når du registrerer deg hos oss eller som du på annen måte frivillig gir fra deg inkludert navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

Vi innhenter ditt fødselsnummer eller d-nummer fra Det Sentrale Folkeregister for å sikre din identitet. Det er Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som pålegger oss dette i forbindelse med at data skal utveksles med Elhub, den nasjonale databasen for målerverdier og informasjonsutveksling mellom nettselskap og kraftleverandør.

Strukturdata og forbruksdata

Strukturdata og forbruksdata er data knyttet til målepunktet samt annet som er nødvendig for at kraftmarkedet skal kunne fungere. Vi knytter personopplysningene til struktur- og forbruksdataene, som i seg selv ikke er personopplysninger, men som blir det gjennom kobling til den enkelte person. Koblingen er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre tjenester og slik at kraftmarkedet kan fungere.

Vi samler løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss. Dette inkluderer informasjon som betalingshistorikk, faktura, kundehistorikk, loggede henvendelser, målepunkt-ID, målepunktets egenskaper og plassering, måle- og forbruksdata.

Det lokale eltilsyn (DLE) innhenter og oppbevarer informasjon om ditt strømanlegg.

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være avhengig av hvilket kundeforhold du har til Vevig og av hvilke personopplysninger det er snakk om. Som hovedregel vil personopplysningene dine knyttet til kundeforholdet oppbevares så lenge du er kunde, og deretter i fem år for å etterleve regnskapslovgivningens oppbevaringskrav. Enkelte opplysninger vil kunne oppbevares i inntil ti år etter kundeopphør for å etterleve foreldelseslovens bestemmelser. Opplysninger vi ikke lenger har behov for å oppbevare, slettes fortløpende.

I Elhub (felles register og database som bindeledd mellom netteiere og kraftleverandører) som ble innført i 2019 oppbevares målerverdier og strukturdata. Frem til alle avregningsoppgaver knyttet til perioden forut for innføring av Elhub er avsluttet, vil ikke historiske opplysninger slettes. Det vil, som følge av innføring av Elhub og automatisk måleravlesning, foreligge berettiget interesse i å ta vare på historikk i tilfelle det skulle bli oppdaget avvik som kan medføre tilleggskrav eller tilbakebetaling.

Utlevering av personinformasjon

I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og våre kunder skal være trygge på at opplysningene kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel, drift av it-plattform, formidling av eFaktura og lignende.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 1. med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 2. med hjemmel i lov eller forskrift,
 3. etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 4. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Våre strømmålere (AMS) er utstyrt med en egen kontakt (HAN-port) hvor du, ved å koble til eksternt utstyr, kan hente ut detaljert informasjon om eget strømforbruk. HAN-porten er i utgangspunktet stengt, men som nettkunde kan du bestille åpning av den. Når HAN-porten er åpnet etter bestilling har du selv ansvaret for å sikre mot uønsket tilgang til denne. Mer informasjon om dette finner du under «Vilkår for bruk av HAN-port» på www.vevig.no.

Sikring av personopplysninger

All utveksling av personopplysninger mellom Vevig og markedsaktører skjer gjennom standardiserte datagrensesnitt hvor tilgang er beskyttet med sikkerhetssertifikater og hvor alle opplysninger er kryptert i meldingsutvekslingen.

Vi gjennomfører jevnlig tester for å avdekke eventuelle sikkerhetshull og hvert år gjennomføres en omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse for å vurdere gjeldende risiko for tap og misbruk av opplysninger. Videre har Vevig avtaler som gir oss løpende informasjon om IKT-trusselbildet gjennom KraftCERT.

Kundekommunikasjon

Nettsidene

Når en kunde besøker nettsidene etterlates det elektroniske spor. Vi bruker analyseverktøy for å analysere trafikken på våre sider og følgende opplysninger lagres i logger:

 • Hvilken side som åpnes/lastes
 • Dato og tid
 • Hvilken nettleser som brukes samt versjon
 • Internettadresse (IP-adresse)

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere personen som søker opplysninger. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest samt forsøk på datainnbrudd. Slik kan vi forbedre sikkerheten og tjenestene våre.

De innloggede tjenestene på nettsidene bruker informasjonskapsler (“cookies”).

Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal virke best mulig. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker.

Les mer om informasjonskapsler her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Min side

Det samles inn kundeinformasjon i forbindelse med opprettelse av brukerkonto på Min side. Sentrale opplysninger om kundeforholdet, som er innhentet fra kunde, er tilgjengelige for kunden og kan korrigeres på Min side. Det tas forbehold om at enkelte endringer krever godkjenning før de aktiveres.

E-post

Vi lagrer opplysninger når vi mottar e-post fra kunder. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak hvor den journalføres, eller den registreres inn som sak i vårt kundesystem. Henvendelser som sendes oss direkte via e-post er normalt ikke kryptert. Vi oppfordrer derfor våre kunder om å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kundens rettigheter

Våre kunders personvernrettigheter omfatter:

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.
 • Innsyn. Vi kan sende kopi av opplysninger til kunder som etterspør det.
 • Retting. Rette og supplere personopplysninger.
 • Sletting. Kunder kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som kunden fortsatt ønsker å ha, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Slettes alle kundedata så vil også kundeforhold hos oss opphøre.
 • Begrensning. Våre kunder kan be om at vi begrenser bruken av opplysninger.
 • Dataportabilitet. Personopplysninger kan overføres til kunde eller til en annen virksomhet i maskinlesbart format.
 • Innsigelse. Be om at vi ikke benytter personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Kunden kan også motsette seg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Det gjøres oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

Henvendelser og spørsmål om personvern

Kunder hos oss kan logge på via Min side for å finne relevant informasjon. Vi er også tilgjengelig på telefon eller e-post for ytterligere spørsmål, kommentarer eller ved behov for hjelp til å gjøre bruk av rettighetene. Vi vil besvare henvendelser så snart som mulig, og senest innen én måned.

Hvis en kunde mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har kunden rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at vi kontaktes først, slik at vi kan vurdere innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Siste versjon av vår personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på nettsidene.