Personvernerklæring

Vevig tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Oppdatert 05.05.2021

Vi behandler ikke personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke. Dette kan være innsamling, registrering, strukturering, lagring, gjenfinning, bruk, eller andre former for håndtering av personopplysninger.

All behandling av personopplysninger krever et såkalt behandlingsgrunnlag. Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, etter avtale med kunde, samtykke eller såkalt berettiget interesse.

Vevig sin rolle og mandat er forankret i Energiloven, Eltilsynsloven og relevante forskrifter. En av de mest sentrale forskriftene er Avregningsforskriften (“Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.”).

Vevig er tildelt Områdekonsesjon og Omsetningskonsesjon fra NVE som grunnlag for sin virksomhet. Behandlingen av personopplysninger skjer innenfor rammene av dette lovverket.

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven gir også krav til hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter våre kunder har dersom personopplysninger er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker finnes på nettsidene til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig
Vevig ved daglig leder er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

Behandling av personopplysninger
Vevig lagrer og prosesserer personopplysninger for alle privatpersoner som har avtale med oss om nettleie, eller annet vedrørende strømnettet.

- personopplysninger
Vi oppretter, samler inn, lagrer og prosesserer følgende personopplysninger:

PersonopplysningDatakildeBehandlingsformål
For- og etternavnKunde
Kraftleverandør
Elhub
Installatør
Sørge for at riktig juridisk person blir knyttet opp til strømforbruk i et målepunkt
Adresse for fakturaKunde
Kraftleverandør
Elhub
Installatør
Sørge for at faktura eller annen informasjon fra oss sendes til riktig adresse
FødselsnummerKunde
Elhub
Datavask DSF
Sikker identifisering av kunde slik at data fra en kunde ikke blir forvekslet med en annens
TelefonnummerKunde
Kraftleverandør
Elhub
Installatør
Formidle kontaktinformasjon mellom kraftleverandør og nettselskap
E-postKunde
Kraftleverandør
Elhub
Installatør
Formidle kontaktinformasjon mellom kraftleverandør og nettselskap
KredittopplysningEgne data
Kredittopplysnings-
foretak
Kunne vurdere betalingsevne for kunde
BetalingshistorikkEgne dataFor eventuelle korreksjoner tilbake i tid samt betalingsoppfølging


- strukturdata og forbruksdata
Strukturdata og forbruksdata er data knyttet til målepunktet samt annet som er nødvendig for at kraftmarkedet skal kunne fungere. Vi knytter personopplysningene til struktur- og forbruksdataene, som i seg selv ikke er personopplysninger, men som blir det gjennom kobling til den enkelte person. Koblingen er nødvendig for at vi skal kunne utføre våre tjenester og slik at kraftmarkedet kan fungere. Vi oppretter, samler inn, lagrer og prosesserer følgende opplysninger:

StrukturdataDatakildeBehandlingsformål
MålepunktIDEgne dataUnik identifisering av målepunktet hos kunde
MålernummerEgne dataUnik identifisering av strømmåler knyttet til målepunktet
Adresse
(målepunkt)
Egne dataLokasjon av målepunkt slik at vi kan finne og utføre arbeid i målepunktet
GPS koordinater
målepunkt

Egne data
GAB-register

Lokasjon av målepunkt slik at vi kan finne og utføre arbeid i målepunktet
Manuell eller
fjernavlest måler
Egne dataFor å vite hvordan måleverdier skal innhentes og behandles
KraftleverandørKunde
Kraftleverandør
Elhub
For riktig oppgjør i forhold til kraftforbruk, og utveksle nødvendig informasjon
TredjepartsleverandørKunde
Kraftleverandør
Elhub
For at vi kun gir ut personopplysninger til riktig Tredjeparts-leverandør
Navn på målepunkt
Beskrivelse

Egne data
Kunde

For at vi og kunde lettere skal kjenne igjen forbruksstedet
Annen ansvarlig for målepunktKundeFor at vi skal kunne gi ut personopplysninger til en annen enn den som formelt sett er ansvarlig på målepunktet, f.eks. en formynder
Egenproduksjon
(plusskunde)
KundeFor at kunden skal kunne selge overskuddskraft
StrømforbrukEgne dataFor at kunden skal kunne bli korrekt avregnet og fakturert
Estimert årsvolum forbrukBeregnet av oss eller ElhubFor at kunden skal kunne bli korrekt avregnet og fakturert i de tilfeller kunden ikke har AMS (ikke timemålte anlegg)
Historikk for bytte av kraftleverandørEgne data
Elhub
For å ha mulighet til korreksjonsoppgjør for forbruket tilbake i tid
Historikk for flytting mellom målepunktEgne data
Elhub
For at kunden skal kunne avregnes og følges opp i henhold til riktige prosedyrer for korreksjonsoppgjør for forbruket lenger tilbake i tid enn dagens kunde har vært på målepunktet
Avregning av nettleie, anleggsbidrag med merEgne dataFor at vi skal kunne foreta korreksjoner eller etterberegninger


- tekniske data fra strømmåler

Vi får løpende inn tekniske opplysninger fra strømmålere. Dette er opplysninger vi bruker for planlegging, drift og vedlikehold av strømnettet. I tillegg kan disse opplysningene brukes til å informere kunder om feilsituasjoner og til lokalisering av feilsted. Dette er opplysninger som i seg selv ikke er personopplysninger, men enkelte av de kan si noe om teknisk tilstand i kundens installasjon. Vi samler inn, lagrer og prosesserer følgende tekniske opplysninger:

Tekniske data fra målerDatakildeBehandlingsformål
JordfeilEgne dataFor å kunne følge opp krav om utkobling av jordfeil og krav til leveringskvalitet
SpenningEgne dataFor å følge opp krav til leveringskvalitet, og gi kunden den leveringskvalitet han forventer
FasebruddEgne dataFor å følge opp krav til leveringskvalitet, og gi kunden den leveringskvalitet han forventer
Status bryterstillingEgne dataOversikt over om det leveres strøm til et målepunkt.

- lagring av personopplysninger
Etter at Elhub (felles register og database som bindeledd mellom netteiere og kraftleverandører) ble innført primo 2019 oppbevarer vi avregningsopplysninger tre år etter avsluttet kundeforhold i samsvar med Energilovens «Forskrift om endring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester». Øvrige personopplysninger for kundeforholdet lagres i 5 år etter avsluttet fakturering i samsvar med bokføringsloven. Frem til alle avregningsoppgaver knyttet til perioden forut for innføring av Elhub er avsluttet, vil ikke historiske opplysninger slettes. Det vil, som følge av innføring av Elhub og automatisk måleravlesning, foreligge berettiget interesse i å ta vare på historikk i tilfelle det skulle bli oppdaget avvik som kan medføre tilleggskrav eller tilbakebetaling.

Utlevering av personinformasjon
I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og våre kunder skal være trygge på at opplysningene kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel, drift av it-plattform, formidling av eFaktura og lignende.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:
1. med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
2. med hjemmel i lov eller forskrift,
3. etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
4. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Sikring av personopplysninger
All utveksling av personopplysninger mellom Vevig og markedsaktører skjer gjennom standardiserte datagrensesnitt hvor tilgang er beskyttet med sikkerhetssertifikater og hvor alle opplysninger er kryptert i meldingsutvekslingen.

Vi gjennomfører jevnlig tester for å avdekke eventuelle sikkerhetshull og hvert år gjennomføres en omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse for å vurdere gjeldende risiko for tap og misbruk av opplysninger. Videre har Vevig avtaler som gir oss løpende informasjon om IKT-trusselbildet gjennom KraftCERT.

Kundekommunikasjon

- nettsidene
Når en kunde besøker nettsidene våre, etterlates det elektroniske spor. Vi bruker analyseverktøy for å analysere trafikken på våre sider og følgende opplysninger lagres i logger:
- hvilken side som åpnes/lastes
- dato og tid
- hvilken nettleser som brukes samt versjon
- internettadresse (IP-adresse)

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere personen som søker opplysninger. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest samt forsøk på datainnbrudd. Slik kan vi forbedre sikkerheten og tjenestene våre.

De innloggede tjenestene på nettsidene bruker informasjonskapsler (“cookies”).

Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal virke best mulig. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker.

Les mer om informasjonskapsler her.

- Min side
Det samles inn kundeinformasjon i forbindelse med opprettelse av brukerkonto på Min side. Sentrale opplysninger om kundeforholdet, som er innhentet fra kunde, er tilgjengelige for kunden og kan korrigeres på Min side. Det tas forbehold om at enkelte endringer krever godkjenning før de aktiveres.

- e-post
Vi lagrer opplysninger når vi mottar e-post fra kunder. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak hvor den journalføres, eller den registreres inn som sak i vårt kundesystem. Henvendelser som sendes oss direkte via e-post er normalt ikke kryptert. Vi oppfordrer derfor våre kunder om å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kundens rettigheter
Våre kunder har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbet for å gjøre det enkelt å utøve disse rettighetene hos oss. Våre kunder får ved å logge inn på Min Side hos oss få innsyn i personopplysninger og mulighet til å rette dem.

Kundens rettigheter omfatter:
Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.
Innsyn. Vi kan sende kopi av opplysninger til kunder som etterspør det.
Retting. Rette og supplere personopplysninger.
Sletting. Kunder kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som kunden fortsatt ønsker å ha, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Slettes alle kundedata så vil også kundeforhold hos oss opphøre.
Begrensning. Våre kunder kan be om at vi begrenser bruken av opplysninger.
Dataportabilitet. Personopplysninger kan overføres til kunde eller til en annen virksomhet i maskinlesbart format.
Innsigelse. Be om at vi ikke benytter personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Kunden kan også motsette seg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Det gjøres oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

Henvendelser og spørsmål om personvern
Kunder hos oss kan logge på via Min side for å finne relevant informasjon. Vi er også tilgjengelig på telefon eller e-post for ytterligere spørsmål, kommentarer eller ved behov for hjelp til å gjøre bruk av rettighetene. Vi vil besvare henvendelser så snart som mulig, og senest innen én måned.

Hvis en kunde mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har kunden rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at vi kontaktes først, slik at vi kan vurdere innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Siste versjon av vår personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.


footer-dekorasjon footer-dekorasjon