Nøytralitet og informasjon

Som nettselskap er Vevig underlagt forskriftsfestede krav til å opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor nettkunder, kraftleverandører og produsenter. Dette gjelder blant annet informasjon om leverandører og kraftmarkedet, håndtering av leverandørskifter, nyetablering av abonnement, oversendelse av måledata, valg av faktureringsrutiner og avregnings- og faktureringsplikt.

Vi skal være nøytrale overfor alle nettkunder, og kan for eksempel ikke komme med anbefalinger om valg av kraftleverandør eller valg av elektriker. Vi kan heller ikke gi anbefaling om konkrete leverandører av solcelleanlegg eller leverandører av utstyr for tilkobling til HAN-port.

Vi kan heller ikke gi enkeltkunder fordeler framfor andre nettkunder. Det betyr f.eks. at vi ikke kan gi rabatt på nettariffer eller på faktura.

Utfyllende informasjon om nøytralitetskravene fremgår av informasjon på RMEs nettsider samt Forskrift om kraftomsetning og nettjenester kapittel 8.

Selskapstilknytning
Vevig AS inngår i Gudbrandsdsdal Energi-konsernet som datterselskap av Gudbrandsdal Energi Holding. I konsernet inngår også selskaper som driver kraftproduksjon samt bygging av og eierskap til fiberinfrastruktur.

Fakturering
Faktureringsrutiner er i henhold til RME (Reguleringsmyndigheten for energi) sitt regelverk. Vevig tilbyr gjennomfakturering av nettleie på like vilkår til alle kraftleverandører som ønsker dette. Ved gjennomfakturering mottar sluttbrukers kraftleverandør fakturaen fra nettselskapet og sender deretter felles faktura med nettleie og strøm til sluttbruker.

Nettsider og profilering
Vevig AS har egen nøytral nettside, www.vevig.no. Vevigs profil skiller seg klart ut fra øvrige selskap i konsernet og dette ivaretas gjennom all korrespondanse med nettkunder og samfunnet forøvrig.

Nøytralitetsrapport
Vevig er gjennom forskrift pålagt å utarbeide årlig Nøytralitetsrapport. Denne skal innen utgangen av mars påfølgende år publiseres på nettsiden og være tilgjengelig der i 5 år.

Nøytralitetsrapport 2021

Nøytralitetsrapport 2022

Nøytralitetsrapport 2023