Anskaffelser

Vevigs anskaffelsesvilkår

Vevig er underlagt Forsyningsforskriften, som regulerer større anskaffelser innenfor bl.a. energiforsyningssektoren. Alle større anskaffelser skal dermed gjennomføres i tråd med nevnte regelverk.

Alle anskaffelser skal være dokumentert i form av kontrakt, avtale eller annen skriftlig dokumentasjon. Vevig tilstreber å benytte standard avtaleformularer. Dette fordi slike avtaler er balanserte, og ivaretar både oppdragsgivers og leverandørs interesser.
Vevig ønsker samarbeidspartnere som, også etter kontraktsinngåelse, er proaktive og bidrar med gode og innovative løsninger som styrker vårt selskap.

Vevig kunngjør større anskaffelser på kvalifikasjonsordningen Achilles UNCE (tidl. Sellihca). Denne ordningen blir brukt av de fleste aktørene i energibransjen. Leverandører som ønsker å konkurrere om våre anskaffelser, må derfor være registrert på Achilles UNCE.

Om Achilles UNCE:
Kvalifiseringsordningen skal
• Gjøre mulige leverandører oppmerksomme på en utlysning / anbud
• Gi opplysninger om kontrakten
• Gi et grunnlag for leverandørenes avgjørelse om å melde seg
• Opplyse om kriterier som skal ligge til grunn for prekvalifisering.
• Ivareta de generelle reglene (over terskelverdier)
• Søke reell konkurranse
• bidra til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet
• bidra til Objektive og ikke-diskriminerende kriterier
• tilgjengeliggjøre alle kriterier for alle interesserte leverandører

Det finnes to ulike nivåer for registrering:
Standard registrering kvalifiserer leverandøren for tilbud til energiselskap i hele Norden.
Lokal registrering er en rimeligere ordning, beregnet på mindre bedrifter. Lokal registrering kvalifiserer for tilbud på et begrenset utvalg av produktkategorier og leverandøren vil være synlig for innkjøperen i kun 4 ulike fylker etter eget valg.

Achilles UNCE skal bidra til at grunnleggende leverandørkrav er oppfylt, og at en del andre vesentlige detaljer er besvart. Det er tillatt for kjøpere å benytte de objektive kriteriene som leverandøren har lagt inn ved utvelgelse. Ved registrering skal blant annet følgende opplyses:
• Generell informasjon
• Nøkkelpersonell
• Selskapets adresser
• Tilknyttede selskaper
• Foretaksinformasjon
• Finansielle nøkkeltall
• Bank og revisor
• Kommersielle uttalelser
• Forsikringer
• Kvalitetssystem
• Miljøsystem
• Etikk og samfunnsansvar
• Produkter og tjenester

Under finnes Sellihcas kontaktinformasjon:
Telefon: 37 06 35 30
Nettsider: www.achilles.com
E-post: utilities-nordics@achilles.com

Mer informasjon om offentlige anskaffelser finnes på nettsidene under:
- Direktoratet for forvaltning og IKT
- Anskaffelser.no

footer-dekorasjon footer-dekorasjon