Om nettleien

Generell informasjon om inntektsramme og nettleie
Nettselskapene, herunder Vevig, er strengt regulert av myndighetene og er underlagt det som kalles monopolkontroll. Nettleien bestemmes utfra inntektsramme fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Fastsettelsen skjer utfra nettselskapenes driftskostnader og en innbyrdes konkurranse mellom nettselskapene om effektiv drift.

Grunnlaget for og beregningene av inntektsrammene for alle nettselskap i Norge er offentlig tilgjengelig og finnes her.

Våre myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022, senere utsatt til 1. juli 2022. Hensikten med endringen er å bruke strømnettet vi har mer effektivt. Du sparer penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.

  • Den største utfordringen for klimatiltak og etablering av ny industri i Norge, er å skaffe tilgang på nok kapasitet i strømnettet. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.
  • Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.
  • Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover.


Spørsmål og svar:

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?
Dagens nettariff består for de fleste kunder av to deler
- Fastbeløp er fast, men satsen avhenger av størrelse på hovedsikring
- Nettleie hvor en betaler etter hvor mye strøm en bruker

Fra 1. juli 2022 vil nettleien for de fleste kunder bestå av to deler:
- Fastleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
- Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen

Fastleddet er inndelt i kapasitetstrinn og bestemmes av gjennomsnittet av de 3 høyeste døgnmaksene i måneden. Døgnmaksen er forbruket i den klokketimen du bruker mest strøm i døgnet. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Det vil også være lavere energiledd i sommerhalvåret, når strømnettet er mindre belastet.

Hvem vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag?
Strømnettet er et stort spleiselag som betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn de med større boliger og én eller flere elbiler. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

Hva skjer med nettleien min fra 1. juli 2022?
Omleggingen kan føre til økning for noen, reduksjon for noen, og for de fleste vil endringene være moderate. Men, nettkostnadene for alle kundene samlet vil ikke bli påvirket av den nye nettleien.

Nivået på nettleien kan imidlertid bli påvirket av andre faktorer. Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap i form av en inntektsramme. Denne påvirkes av faktorer som f.eks. kraftpriser (kjøp av kraft til tap i strømnettet), drift av nettet og investeringer.

Hva betyr den nye prismodellen for ulike kundegrupper?
Små leiligheter: De fleste vil få uendret eller lavere nettleie, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Kundene her vil normalt havne i et av de to rimeligste kapasitetstrinnene.

Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn, og kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et rimeligere trinn. Har du elbil, kan du lade den om natten. Vaskemaskin og tørketrommel kan gå om kvelden, men ikke mens du sover.

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på nettleie, strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon. Installasjon av batteri i samspill med solceller vil også kunne jevne ut forbruket.

Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp. Her kan det også være mye å hente på styringssystemer som sørger for at ikke alt skrur seg på samtidig når du kommer på hytta.

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter Fastledd og Energiledd. For de fleste kunder i denne gruppen vil virkningen være sammenlignbar med husholdningskunder, men for noen kunder med ujevnt forbruk kan det være betydelige variasjoner i hvordan omleggingen vil slå ut. Kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger.

Bedrifter med årlig forbruk over 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter Fastledd, Effektledd og Energiledd. For denne gruppen kan det være betydelige variasjoner i hvordan omleggingen vi slå ut. Kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger. Nettselskapene vil følge opp disse.

Hvordan kan jeg med enkle grep redusere nettleien?
De som har elbil kan spare penger på å lade om natten, Da vil normalt strømprisen og nettleien være rimeligere. Men, det er viktig at lading skjer med godkjent elbillader og at elanlegget er dimensjonert for og tilpasset elbillading.

Venter du med å bruke vaskemaskin og tørketrommel til kvelden, slipper du at det skjer samtidig med matlaging og andre aktiviteter etter endt jobb og skole.

Ellers er det mulig å legge opp til automatisk styring av forbruk. Det vil koble ut forbruk som ikke trenger å være på hele tiden (f.eks. elbillader, varmtvannsbereder, varmekabler) når forbruket ellers er høyt. Dette kan elektroinstallatører eller andre som tilbyr slike tjenester være behjelpelige med. På nettsidene til Norsk elektroteknisk komite finnes det oversikt over leverandører, og teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr.

Hvordan kan vi være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk?
Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?
Ved å logge inn på "min side", kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Her kan du også «stable» de høyeste timeverdiene etter hverandre for lettere å få oversikt over når det lønner seg å følge ekstra godt med. Beskrivelse på hvordan du logger inn på Min side og hvordan du finner frem oversikt over forbruket ditt går fram i denne videoen.

Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med tilleggsutstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Se mer informasjon her. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Mer informasjon om dette finner du på NEK sine nettsider.

Hvorfor velger dere å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?
Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Våren 2021 tok Olje- og energidepartementet den endelige beslutningen om å innføre ordningen med virkning fra 1. januar 2022, senere utsatt til 1. juli 2022. Nettbransjen støtter omleggingen, og har jobbet iherdig med praktisk utforming av ny nettleie for å få den klar innen fristen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå – det positive er at de får større mulighet til å påvirke nettleien.

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømbruk?
Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?
Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi fraråder for eksempel å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot lade om natten, men du må få elektroinstallatør til å montere en godkjent hjemmelader og forsikre deg om at elanlegget ditt ellers er dimensjonert for og tilpasset elbillading.

Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?
Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Hvorfor øker kostnader til nettap som følge av høy strømpris?
Nettapet er kraft som forsvinner på veien fra kraftprodusent til forbruker.

I Vevigs strømnett går ca. 5 % av kraften tapt, et tap som er på samme nivå som de fleste nettselskapene. En kan bruke en husholdningskunde som bruker 20 000 kilowattimer i året som eksempel. Det må mates inn 21 000 kilowattimer i strømnettet for at kunden skal kunne hente ut 20 000 kilowattimer. 1000 kilowattimer (5 %) går altså tapt underveis.

Kostnad for å dekke nettapet følger kraftprisen og inngår i beregning av inntektsrammen. Er kraftprisen lav, bidrar den til å senke inntektsrammen og derved nettleien. Er kraftprisen høy, vil den bidra til å øke nettleien.

Tapet i strømnettet finner vi ved å måle hvor mye kraft som mates inn i nettet og trekke fra samlet forbruk til våre kunder.

Dette tapet utgjorde i 2021 i størrelsesorden 30 000 000 kWh. Dette tapet må Vevig, som andre nettselskaper, kjøpe i strømmarkedet. Med 2021-priser utgjorde disse kostnadene knapt 25 millioner kroner. I 2020 lå nettapet på ca. 27 000 000 kWh, men prisene i strømmarkedet var betydelig lavere. Da kostet det ca. 3 millioner kroner å kjøpe dette. Kostnadene med å dekke inn nettapet kan altså variere sterkt fra år til år.

Hvorfor vil investeringer i strømnettet øke nettleien?
I hovedsak vil investeringer i nettet ved normal forbruksutvikling ikke medføre økt nettleie. Økt omsetning vil da finansiere de løpende investeringene. Slik sett er vi heldige i Vevigs nettområde hvor sterk kundevekst bidrar til at stadig flere er med på å dele kostnadene til drift, vedlikehold og investeringer i nettet. Likevel, forbruksmønsteret endrer seg og kapasiteten i strømnettet utfordres. I de senere årene har utviklingen gått i retning av at effektforbruket har økt mer enn energiforbruket. Det betyr at strømnettet må forsterkes mer enn jevn økning i energibruk skulle tilsi. Dette skyldes at nettkundene tar i bruk utstyr som krever mye effekt. Eksempler på dette er induksjonstopper på kjøkken, hurtigvannvarmere i stedet for varmtvannsberedere, men ikke minst elbiler det har blitt mange av på få år. Mer om dette finnes her.

Denne utviklingen betyr at det blir større forskjell på hvor mye kundene belaster strømnettet. Kunder som har utstyr som krever mye effekt og i tillegg lader elbil belaster strømnettet mer enn kunder som ikke har det.

Det er denne utviklingen en ønsker å legge til rette for med en ny nettleiemodell, med andre ord en nettleiemodell som i større grad skiller mellom de som bruker mye effekt og de som bruker mindre effekt. Målet er også at kunder vil tilpasse seg og spre forbruket over flere timer i døgnet og derved redusere behovet for investeringer i strømnettet.

Den nye Fåvang trafostasjon, med totalkostnad på ca. 60 millioner kroner, er ett eksempel på nødvendige investeringer i Vevig. Forbruksutviklingen i Kvitfjell og stadig flere ladestasjoner for elbiler er eksempler forbruk som krever mer kapasitet.

Tall og fakta

  • Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser fra NVE. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.
  • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet.
  • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.


Video om den nye nettleieordningen

Les mer på nynettleie.no