Strømprisen

Prisen på strøm består av tre hovedelementer; kraftpris, fastbeløp og avgifter.

Kraftprisen:
Denne fastsettes av tilbud og etterspørsel i spotmarkedet (Nord-Pool). Det er kraftprodusentene og kraftleverandørene som handler i dette markedet. Kraftleverandørene tilbyr gjerne kundene ulike produkter. Dette kan sammenlignes med bankenes tilbud om lån til fast eller flytende rente. Eksempler på kraftprodukter kan være:

Spotpris:
Det vil si at strømprisen følger prisvariasjonene i kraftmarkedet (gjerne et veid gjennomsnitt over en gitt periode, for eksempel en måned). I tillegg til spotpris i markedet, legger kraftleverandøren på et fast påslag (fortjeneste).

Fastpris:
Det vil si at strømprisen er fastsatt for en avtaleperiode. En slik periode kan være for eksempel 1, 2 eller 3 år.

Det finnes mange ulike varianter som gjerne er kombinasjoner av disse to produktene. Du velger selv hvilken kraftleverandør du ønsker å kjøpe elektrisitet fra.

Kraft kan også leveres fra nettselskapet i en kortere periode. Nettselskapene er gjennom energiloven pålagt å levere kraft inntil nettkunden har inngått kraftleveringskontrakt med en kraftleverandør. Når nettkunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt (ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet.

Fastbeløp (nett) og nettleie
Dette er det du betaler for transport av elektrisitet fra kraftprodusent til bruker. Nettvirksomhet, det vil si drift og vedlikehold av elektrisitetsnettet, er monopolvirksomhet. Inntektene til nettselskapene reguleres av energimyndighetene (NVE). Det er nettselskapet på det stedet der du tar ut strøm du skal betale fastbeløp og nettleie til. Du kan med andre ord ikke velge nettselskap. I nettleien inngår et obligatorisk påslag til statens Energifond. Det er Enova SF som disponerer Energifondet, og det som betales inn her går til ulike tiltak for energiøkonomisering (ENØK).

Avgifter
Avgifter til staten utgjør en stadig større del av de totale nettleieutgiftene. Diagrammet til venstre viser avgiftsnivået for 2023.

Forbruksavgift (tidligere kalt el-avgift):
Vevig krever inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av staten. Noen næringskategorier har rett på fritak eller redusert sats for forbruksavgift.

Bidrag til Energifondet:
I nettleien inngår et obligatorisk påslag til statens Energifond. Det er Enova SF som disponerer Energifondet, og det som betales inn her går til ulike tiltak for energiøkonomisering (ENØK). For husholdningsbruk (eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l) samt tilhørende fellesanlegg skal påslaget utgjøre 1 øre/kWh. For andre sluttbrukere enn husholdninger skal påslaget utgjøre 800 kroner/år pr målepunkt-ID.

Merverdiavgift:
Det må betales merverdiavgift på 25 % på alt forbruk som faktureres. Det betales merverdiavgift på både fastbeløp nettleie, kraftpris, forbruksavgift og påslag til Energifondet. Merverdiavgift betales også på øvrige tjenester som utføres. Til private (husholdninger, hytter etc) vil strømregningen vise alle priser inkludert merverdiavgift, og nettleien inkluderer både forbruksavgift og påslag til Energifondet. For øvrige forbrukere (næringsdrivende og offentlig virksomhet) vil påslag til Energifondet være inkludert i nettleien mens forbruksavgift og merverdiavgift vil være spesifisert.