Plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som har installert utstyr for kraftproduksjon (f.eks. solcelleanlegg eller vindmøller), og som i perioder produserer mer strøm enn han selv bruker.

Alle nettselskap er forpliktet til å inngå tilknytnings- og nettleieavtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde. Kraften man selv produserer, dekker normalt en del av eget forbruk. Produserer man i perioder mer strøm enn man selv bruker, vil avtale med kraftleverandøren regulere om/hvordan man får betalt for overskuddskraften.

Elektrotekniske rammer for plusskundeordningen
Alle nettkunder kan bli plusskunde, men det kreves at det maksimalt leveres 100 kW inn i strømnettet til nettselskapet. Overskrides 100 kW, regnes man som ordinær kraftprodusent og faller utenfor plusskundeordningen.

Teknisk informasjon for planleggingsfasen
Før man går til innkjøp av materiell og utstyr, må en registrert elektroinstallatør kontaktes for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.

Anlegget der kraftproduksjon planlegges montert (f.eks. huset) må ha kortslutningsvern for stikkledning, tilgjengelig for Vevig. Der slikt vern ikke finnes, må kortslutningsvern etableres for kundes regning.

Der tilknytning betinger forsterkninger i nettet, kan Vevig kreve anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

Ev. behov for montering av kortslutningsvern og/eller forsterking i nettet vil fremkomme ved behandling av melding om installasjonsarbeid (se lenger nede).

Administrativ prosess mellom Vevig, kunde og elektroinstallatør

Under er den administrative prosessen for å bli plusskunde beskrevet:

Elektroinstallatøren sender ordinær Melding om installasjonsarbeid.
Montering av solcelleanlegg meldes oftest som utvidelse av installasjon.
PV-enhet angis i merknadsfeltet på meldingen.
Tekniske data for PV-anlegget legges som vedlegg til meldingen.
Vevig oversender plusskundeavtale (se under) til kunden for signering når meldingen er godkjent.
Anlegget kan idriftssettes når meldingen er godkjent og signert plusskundeavtale er returnert til Vevig.


Plusskundevtale
Alle som skal bli plusskunder må inngå standardisert plusskundeavtale med Vevig. Denne regulerer tekniske krav til utstyr som skal installeres, samt bestemmelser om nettleie og avregning av produksjonen. Vevig fyller ut og sender til kunden for signering som del av den administrative prosessen beskrevet over.

Nettleiekostnader
Nettkunder betaler nettleie iht. nettleieprisene for privatkunder og næringskunder. Er man i tillegg plusskunde, kan det komme kostnader i forbindelse med innmating av kraft.

Innmatingstariff
En innmatingstariff for produksjon består vanligvis av to ledd:
Fastledd:

I plusskundeordningen er man fritatt fra å betale fastledd for innmating.
Energiledd:

Energileddet er ment å dekke tapskostnader kraftproduksjonen påfører nettet. Dette kan variere over året og fra område til område alt etter hvordan kraftflyten i nettet er. Energileddet kan være både negativt og positivt. Vevig beregner for tiden ikke energiledd for innmating av produksjon fra plusskunder.


footer-dekorasjon footer-dekorasjon