Plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som har installert utstyr for kraftproduksjon (f.eks. solcelleanlegg eller vindmøller), og som i perioder produserer mer strøm enn han selv bruker.

Det er kraftleverandøren du kjøper kraft fra som vil kjøpe overskuddskraften fra deg. Alle nettselskap er forpliktet til å inngå tilknytnings- og nettleieavtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde.

Hvem kan bli Plusskunde?
Alle nettkunder kan bli plusskunde, men det kreves at de maksimalt leverer inn 100 kW i strømnettet til nettselskapet. Overskrides 100 kW, regnes man som ordinær kraftprodusent og faller utenfor plusskundeordningen.

Hvordan bli Plusskunde?
Ta kontakt med en registrert elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget. Dette bør du gjøre før du eventuelt går til innkjøp av materiell og utstyr.

Det må inngås en egen avtale med Vevig. Denne skal regulere tekniske krav til utstyr som skal installeres, samt bestemmelser om nettleie og avregning av produksjonen.

Avtale med nettselskapet
Avtale med Vevig omfatter følgende dokumenter:
Tilknytning- og nettleieavtale - innmating i LS nett

Tilknytning- og nettleieavtale - innmating LS nett vedlegg 1
Tilknytning- og nettleieavtale - innmating LS nett vedlegg 2


Etableringskostnader
Er anlegget ditt (f.eks. huset) koblet til strømnettet og hovedsikringen er stor nok for å mate overskuddsproduksjonen inn på strømnettet, vil det ikke komme etableringskostnader. Ved behov for å forsterke eller tilknytning til nettet, vil Vevig kreve at du betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

Nettleiekostnader
Som nettkunde betaler du nettleie ut fra sikringsstørrelse. Se nettleieprisene for privatkunder og næringskunder. Er du i tillegg Plusskunde, kan det komme kostnader i forbindelse med innmating av kraft.

En innmatingstariff for produksjon består vanligvis av to ledd:
Fastledd: I plusskundeordningen er man fritatt for å betale fastledd for innmating.
Energiledd: Energileddet er ment å dekke tapskostnader kraftproduksjonen påfører nettet. Dette kan variere over året og fra område til område alt etter hvordan kraftflyten i nettet er. Energileddet kan være både negativt og positivt. Dersom energileddet er negativt betyr det at Plusskunden får betalt for å levere strøm inn i nettet. Er det positivt må Plusskunden betale.

Inntil videre kommer Vevig ikke til å beregne energiledd for innmating av produksjon fra Plusskunder. Vi kan imidlertid ikke utelukke at vi etter hvert starter med avregning av energiledd.

Som Plusskunde er du fritatt for å betale fastledd for innmating. Inntil videre vil vi heller ikke avregne energiledd.

Hva tjener jeg som Plusskunde?
Kraften du selv produserer, dekker en del av ditt eget forbruk. Produserer du i perioder mer strøm enn du selv bruker, vil du få betalt for det fra din kraftleverandør dersom du har inngått avtale om det.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon