Plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som har installert utstyr for kraftproduksjon (f.eks. solcelleanlegg eller vindmøller), og som i perioder produserer mer strøm enn han selv bruker.

Kunde må selv inngå avtale med kraftleverandør om kjøp av overskuddskraften.

Elektrotekniske rammer for plusskundeordningen
Alle nettkunder kan bli plusskunde, men det kreves at det maksimalt leveres 100 kW inn i strømnettet til nettselskapet. Overskrides 100 kW, regnes man som ordinær kraftprodusent og faller utenfor plusskundeordningen.

Teknisk informasjon for planleggingsfasen
På grunn av sikkerheten til energimontørene som arbeider på strømnettet, må alle anlegg med kraftproduksjon ha en bryter eller vern for sikker utkobling. Vern eller bryter skal være tilgjengelig for våre montører, og kan eksempelvis utvendig på vegg eller i inntakskap. Kortslutningsvern for enkeltstående stikkledninger kan også brukes. Der kortslutningsvern ikke er etablert, kan det etableres for kundes regning.

Der planlagt produksjon overstiger hovedsikringens kapasitet og Vevig som følge av dette må forsterke nettet, kan det kreves anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

Ev. behov for montering av kortslutningsvern og/eller forsterking i nettet vil fremkomme ved behandling av melding om installasjonsarbeid (se lenger nede).

Administrativ prosess mellom Vevig, kunde og elektroinstallatør

Under er den administrative prosessen for å bli plusskunde beskrevet:

Elektroinstallatøren sender ordinær Melding om installasjonsarbeid.
Montering av solcelleanlegg meldes oftest som utvidelse av installasjon.
PV-enhet angis i merknadsfeltet på meldingen.
Tekniske data for PV-anlegget legges som vedlegg til meldingen.
Vevig oversender plusskundeavtale (se under) til kunden for signering når meldingen er godkjent.
Anlegget kan idriftssettes når meldingen er godkjent og signert plusskundeavtale er returnert til Vevig.


Plusskundevtale
Alle som skal bli plusskunder må inngå standardisert plusskundeavtale med Vevig. Denne regulerer tekniske krav til utstyr som skal installeres, samt bestemmelser om nettleie og avregning av produksjonen. Vevig fyller ut og sender til kunden for signering som del av den administrative prosessen beskrevet over.

Nettleiekostnader
Nettkunder betaler nettleie iht. nettleieprisene for privatkunder og næringskunder. Er man i tillegg plusskunde, kan det komme kostnader i forbindelse med innmating av kraft.

Innmatingstariff
En innmatingstariff for produksjon består vanligvis av to ledd:
Fastledd:

I plusskundeordningen er man fritatt fra å betale fastledd for innmating.
Energiledd:

Energileddet er ment å dekke tapskostnader kraftproduksjonen påfører nettet. Dette kan variere over året og fra område til område alt etter hvordan kraftflyten i nettet er. Energileddet kan være både negativt og positivt. Vevig beregner for tiden ikke energiledd for innmating av produksjon fra plusskunder.