Kompensasjon høye strømpriser


Under følger relevant informasjon om praktisk gjennomføring av kompensasjonsordningen for høye strømpriser, fra den ble innført ved årsskiftet 2021/2022 og senere endringer/presiseringer.

Skjema i Kontaktportalen kan benyttes av nettkunder som ikke har mottatt kompensasjon, og som mener de har krav på det.

Oppdatering 16.06.2023:
Endringer i strømstøtteloven gjør at beregningen av strømstønad fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time. Det vil gis stønad for hver enkelt time elspotprisen i området kunden tilhører er over 70 øre per kilowattime (eks. mva). Stønadsgraden økes til 90 prosent fra og med juni 2023, og strømstønaden forlenges ut 2024. En husholdning vil fortsatt få støtte til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned.

(Hvis det er nødvendig av tekniske eller praktiske hensyn, kan departementet bestemme at innføring av timebasert strømstøtte skal gjelde fra et senere tidspunkt enn september 2023).

Oppdatering 08.02.2023:
Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsbolig. Etter nærmere vilkår kan de som bor fast i fritidsbolig inkluderes i strømstønadsordningen for husholdninger. Nettkunder som har hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen fra før 18. januar 2023 omfattes av ordningen. Det kan etterbetales støtte for forbruk fra og med september 2022.
Nettkunden må selv melde fra til Vevig, og eventuelt fremskaffe dokumentasjon for å få støtte.

Oppdatering 11.11.2022 – forslag til statsbudsjett 2023:
Stønadsordningen utvides for husholdninger for september ved å dekke 90 prosent av kraftprisen over et gjennomsnittsnivå for en måned på 70 øre per kWh og den forlenges ut 2023, med en stønadsgrad på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

Oppdatering 30.09.2022:
Presisering fra NVE vedr. fritidsboliger:
"- Strømstønadsloven er klar på at ordningen kun gjelder nettselskapenes husholdningskunder, ikke fritidsboliger eller næring. Derfor presiserer vi at eneste måte å få støtte for forbruk i fritidsbolig på, er å søke og få innvilget bruksendring til bolig etter plan- og bygningsloven, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.
- Det betyr at kunden må kunne dokumentere overfor nettselskapet at de har søkt og fått innvilget bruksendring av kommunen før de har rett til å motta støtte for det tilhørende forbruket, sier Jonassen."
Les hele saken her
.

Oppdatering 26.04.2022:
Stortinget vedtok 08.04.2022 å videreføre kompensasjonsordningen til og med mars 2023. Rammene for kompensasjon er uendret, med ett unntak: I oktober, november og desember 2022 vil dekningsgraden for husholdninger økes til 90 prosent.

I Stortingets vedtak heter det også at "Det avventes en evaluering av ordningen."

Oppdatering 05.04.2022:
Regjeringen signaliserte i begynnelsen av mars at kompensasjonsordningen ville bli forlenget til mars 2023. Det er pr. dato ikke kjent om ordningen forlenges som den er, eller om det vil komme endringer.

Oppdatering 08.02.2022:
Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva. for desember. Regjeringen har senere styrket ordningen slik at for januar, februar og mars økes prosentandelen for tilbakebetaling til 80 % av kostnadene over 70 øre pr. kWh eks. mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Borettslag og sameier (boligselskaper):
Ordningen er utvidet til også å omfatte boligselskaper. Støtten til boligselskapene beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Boligselskaper som ikke har mottatt kompensasjon, og som mener de har krav på kompensasjon, kan fylle ut og sende inn dette skjemaet.

05.01.2022 (opprinnelig artikkel):
Regjeringen har besluttet at alle husholdninger skal få tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva. for månedene desember til mars. Kompensasjonsordningen har en øvre grense på 5000 kWh/måned. Den gjennomsnittlige kraftprisen, som legges til grunn for kompensasjonen, fastsettes av NVE.

Kompensasjonsordningen administreres av nettselskapene, og kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra på den månedlige nettleiefakturaen. Kunder med anlegg som omfattes av ordningen, skal dermed få kompensasjon uten å måtte foreta seg noe. Det kan imidlertid være feil i vårt datagrunnlag, som gjør at enkelte ikke får kompensasjonen de har krav på.

Hvis du har sjekket din nettleiefaktura og ser at du ikke har fått kompensasjonen, men mener du har krav på den, ber vi om at du leser videre.

Boliger
Vi vil presisere at det er boliger og husholdningsforbruk som omfattes av kompensasjonsordningen.

Hytter og fritidsboliger
Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av kompensasjonsordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent. Kunden må dokumentere at de har fått dispensasjon fra kommunen.

Landbruk
Om du har anlegg innenfor landbruk, vil du motta kompensasjon om anlegget/anleggene er registrert som husholdning i våre systemer.

Om anlegget/anleggene er registrert som næring, har Olje- og energidepartementet sagt at de i januar vil komme med en egen forskrift som inkluderer disse anleggene. Kompensasjonsordningen omfatter derfor ikke denne type anlegg i første omgang.

Næring
Næringsanlegg omfattes ikke av kompensasjonsordningen.

Hvordan kontrollere om du omfattes av/har krav på kompensasjon?
Hvis nettleiefakturaen din for desember har en post for kompensasjon, trenger du ikke foreta deg noe.

Kompensasjonsordningen baserer seg, der det er tvil om anlegg regnes som husholdning eller ikke, på informasjon i matrikkelen. Vi anbefaler derfor at du kontrollerer din matrikkelinformasjon her.

For nærmere informasjon, se
- vår nyhetssak av 14.12.2021
- informasjon fra NVE