Jordfeil

Hvordan og hvor kan jordfeil oppstå?
En jordfeil kan oppstå i mange ulike deler av det elektriske anlegget og det tilkoblede utstyret. Slike feil kan også komme og gå avhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobler ut og inn, fuktighet som varierer med temperaturer, vær og årstider etc. Det gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere.
- Metalliske deler av lamper, utstyr og apparater som ved en feil kommer i kontakt med spenningsførende deler kan føre til jordfeil.
- Feilmontering, slitasje eller feil/skade på materiellet kan føre til jordfeil i selve anlegget.
- Jordfeil kan forekomme i varmekabler, lysarmaturer, varmtvannsberedere, komfyrer, frysere, utvendige skjøteledninger etc.

Hvilke konsekvenser kan jordfeil medføre og hvordan beskytter jeg meg mot det?
Jordfeil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt). Berøringsfaren er størst i våtrom og utendørs fordi strømmen der kan finne en lett forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord.

For å begrense skadevirkningene av en jordfeil utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.
Best beskyttelse mot jordfeil oppnås ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

Eier og brukers ansvar
Eier og bruker av elektriske anlegg er ihht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg ansvarlig for at både anlegg og utstyr til enhver tid er i orden. Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en registrert elektroinstallatør.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon