Sikkerhetsavstander

Det vil kunne oppstå livsfarlige situasjoner dersom f.eks. en kran eller en wire kommer for nær en høyspentlinje. Overslag vil kunne skje uten direkte berøring av linjen. Vevig skal derfor alltid kontaktes når det skal foregå arbeid nær en linje. Det anbefales at Vevig kontaktes hvis anleggs-aktiviteter skal foregå i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter.

Tiltak for å unngå utilsiktet berøring:
- Samarbeid mellom Vevig og maskinbruker
- Samarbeid for å finne løsninger for begge parter som gir tilstrekkelig sikkerhet for å unngå ulykker
- Hensiktsmessig sperreanordning på maskinen som skal stoppe en utilsiktet manøvrering fra føreren
- Hensiktsmessige avsperringer
- Fastsetting og markering av sikkerhetsavstand
- Utkobling
- Bruk av maskiner med mindre høyde
- Eksakte påvisninger av kabler
- Nødvendig og relevant opplæring av maskinfører

Sikkerhetsavstander:
I forbindelse med arbeid nær ved elektriske anlegg (spesielt høyspenningsanlegg) må man være oppmerksom på følgende avstandskrav til ikke berøringssikre anlegg.
Kravene er fastsatt i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).
Minsteavstand i luft:
Avstand hvor det er fare for overslag i luft. Avstanden øker med spenningen.
Risikoavstand:
Avstand hvor mennesker og redskap ikke under noen omstendighet skal komme innenfor bed arbeid. Avstanden er spenningsavhengig.
Sikkerhetsavstand:
Tillatt arbeidsposisjon. Avstanden fastsettes av Leder for sikkerhet (Vevig sin representant) ut fra erfaring og skjønn.
Varslingsavstand:
Horisontal avstand på 30 meter fra elektriske anlegg. Dette er en anbefalt avstand hvor Vevig skal kontaktes når aktiviteter skal foregå innenfor denne sonen.

Erstatning ved skade:
Den som skader Vevig sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.