Elektroinstallatører

Informasjon spesielt rettet mot elektroinstallatører

Inntak
Normen NEK399 regulerer utførelse av inntak på boliger, rekkehus og blokker. Ett av de sentrale prinsippene i normen er at det skal etableres felles inntak/grensesnitt for sterkstrøm, tele og internett.

Detaljer om sterkstrøms-utførelse fremgår av RENblad 4100.
Elektroinstallatører og andre som trenger denne type informasjon, kan få tilgang til informasjonen gjennom en abonnementstjeneste hos REN.

Elektronisk kommunikasjon via ElWin
ElWin skal brukes for
- melding av installasjonsarbeider (merk krav om energi- og effektbudsjett for større hytter/fritidsboliger.)
- utbedring av tilsynsrapporter

For elektroinstallatører som har brukertilgang:
Logg inn - elektronisk melding

For elektroinstallatører som ikke har tilgang:
Søknadsskjema

For elektrofagfolk som skal installere i egen bolig/fritidsbolig (skjemaet under fylles ut og sendes til dle@vevig.no):
Meldingskjema - forhåndsmelding (pdf)


Tilknytning av plusskunder

Se Plusskunde-siden for tekniske og administrative krav til plusskundetilknytninger.

AMS-målere
Innledning:
Vevig benytter AMS-målere fra Kamstrup. Ved installasjonsarbeider som berører måler og/eller antenne, f.eks. ombygginger eller skifte av sikringsskap, må måler og antenne monteres/kobles slik at elsikkerhet og god kommunikasjon opprettholdes.

Nettselskapene har svært strenge krav til løpende innrapportering av måleverdier til nasjonal Elhub. God kommunikasjon er en forutsetning for å kunne ivareta disse kravene.

Slik fungerer systemet:
AMS-målerne kommuniserer med nærliggende målere og konsentratorer via RF. Kommunikasjon mellom konsentratorene og sentralsystemet går på GSM. Målerne tilkobles antenne (normalt triangelantenne, alternativt innstikkantenne). Korrekt antenneplassering og ledningsføring er avgjørende for god kommunikasjon.

All kommunikasjon er kryptert.

Målermontasje:
Måler monteres/kobles slik man er vant til. Forskjellen fra tidligere er at de nye målerne krever antenne.
NB! Vær oppmerksom på at de nye målerne har heiseklemmer, mens de gamle hadde tilkoblingsklemmer med to skruer. Det er svært viktig at målersløyfa tilpasses klemmene.

Antenneledningen kobles til under deksel på målerens høyre side, se øvre pil på bildet under. Bak på lokket er det en vegg, som kan skade antenneledningen. Se nedre pil på bildet. Det er derfor svært viktig at det tas ut en romslig svekking i veggen, for å unngå slik skade.

Antennemontasje:
For kommunikasjon fra måler til konsentrator brukes det normalt triangelantenne. Antennen er utstyrt med en ledning på 2,5 meter.

Antennen skal monteres utenfor sikringsskapet, enten på skapets vegg eller nær sikringsskapet. Antennen skal peke ut av rommet, se bildet under. Beste plassering, som i praksis er uaktuell, er markert med grønt. De alternativene som i praksis er aktuelle er markert med gult. De uaktuelle plasseringene er markert med rødt.

Antenneledningen må forlegges så den ikke kan skades. Ved gjennomføring i skapvegg må nippel eller knetmasse benyttes.
Overskytende ledning samles/stripses og legges under dekselet over målerens sterkstrømstilkoblinger.