Retningslinjer nettilknytning

Retningslinjene for nettilknytning og anleggsbidrag er utarbeidet med utgangspunkt i standardavtaler . Netteier kan kreve Energi- og effektbudsjett med dokumentasjon på energi- og effektbehovet ved nytilknytninger og/eller utvidelser, rehabilitering og bruksendringer. Retningslinjene er i tråd med Forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

1 Anleggsbidrag

I henhold til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, §17-5 Anleggsbidrag, kan Vevig fastsette og innkreve anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved ny nettilknytning. Anleggsbidrag ved forsterkning av bestående anlegg kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Anleggsbidrag betales før anlegget påbegynnes.

2 Nyanlegg

Netteier bestemmer stikkledningens plassering, art og dimensjon. Inntakspunktet påvises av netteier. For større installasjoner plasseres måleutstyr etter nærmere avtale med netteier. Til nye byggefelt m.m. legges som standard 230/400 V TN-nett. Installasjoner tilknyttes standard med trefase. Forlegging av inntakskabel (fra inntakspunkt og til fordeling) er installatørens oppgave. Netteier må varsles minimum 5 arbeidsdager før nytt anlegg skal tilkobles.

2.1 Tilkobling av elektriske motorer m.m.

For å unngå uheldige konsekvenser for leveringskvaliteten ved tilkobling av motorer, sveisetransformatorer o.l, større en 4 kVA, skal det på forhåndsmelding av slike installasjoner angis ønsket startmåte. Dokumentasjon på startstrømmer må vedlegges. Elbillader fra og med 20 A er meldingspliktig.

2.2 Kabelanlegg

Byggherren, eventuelt utbyggeren, leverer enten ferdig kabelrøranlegg eller ferdig oppgravde grøfter. Gjenfylling, topplag, eventuelt reasfaltering osv. er byggherrens ansvar og utføres uten omkostninger for netteier. Se skissen under for nærmere detaljer.

Overdekning (beskyttelseslag + gjenfylling)min. 50 cm
Innbyrdes avstand ved kabelrøranlegg (A)min. 30 cm
Innbyrdes avstand ved kabelanlegg (A)min. som kabeldiameter
Sidefylling ved kabelrøranleggpukk eller natursingel med kornstørrelse min. 12 mm.
Sidefylling ved kabelanleggfyllmasse med konrstørrelse max. 8 mm.


Hvis det benyttes forskjellig type masse for f.eks. sidefylling og overdekning, må massene skilles med duk e.l.
For ytterligere detaljer eller andre typer grøfter, eks. lav- og høgspenningskabler i samme grøft, kontakt oss.

2.3 Stikkledning som jordkabel

Netteier påviser inntakspunkt, som velges slik at stikkledning går korteste vei til nærmeste punkt på bygning. Ved inntakspunkt monterer elektroinstallatør utvendig koblingsskap. Elektroinstallatøren foretar kobling i koblingsskapet og legger inntakskabel til hovedfordeling.

I bolig/hyttefelt plasseres som hovedregel kortslutningsvernet i netteiers kabelskap ved vei eller tomtegrense. Avhengig av forholdene legger netteier stikkledning
- helt frem til inntakspunkt, eller
- inn på tomt og legger igjen en kabellengde som rekker frem til inntakspunktet.
I det siste tilfellet er det byggherres ansvar å videreføre stikkledning frem til inntakspunkt.

For tilknytninger utenom bolig/hyttefelt er det byggherrens ansvar å sørge for forskriftsmessig kabelgrøft og gi melding om tidspunkt for når grøften er klar for kabellegging til nettavdelingen senest 2 arbeidsdager før tilkobling. Plassering av kortslutningsvern vil fremgå av tilbakemelding på forhåndsmeldingen.

Før et nytt anlegg kan tilkobles, må byggherre/utbygger sørge for at grøft for jordkabel er gjenfylt helt frem til bygning.

Netteier har vedlikeholdsansvar for stikkledning (kabel frem til grunnmur). Eier og bruker har vedlikeholdsansvar for koblingsskap og inntakskabel.

2.4 Stikkledning som luftledning

Netteier strekker stikkledning til endefeste på vegg.

2.5 Hytter/fritidsboliger

Ved strømtilførsel til hytteområder vil anleggsbidraget normalt bli beregnet ut fra de totale anleggskostnader fordelt etter antall hytter i feltet. Netteier kan forlange ca. 70 % oppslutning med bindende virkning før anleggsstart.

Alle hytte/fritidsbolig-tilknytninger blir beregnet med overbelastningsvern (OV) på 32 A for 400 V TN-anlegg og 40 A for 230 V IT-anlegg, med mindre andre betingelser er avtalt mellom oss og utbygger. Der elektroinstallatør mener effektbehovet er større enn nevnte grenser, må energi- og effektbudsjett vedlegges forhåndsmelding. Lastbalansering og andre lignende tiltak skal ligge til grunn for valgt OV-størrelse.

2.6 Installasjon med sesongforbruk

For overføring til korntørker, vatningsanlegg o.l. betales anleggsbidrag i henhold til kapittel 1.

2.7 Uprioritert og utkoblbar overføring

Uprioritert og utkoblbar overføring gjelder for forbruk (last) som varig kan koples ut av netteier på kort varsel. Tilknytning av nettkunder som får uprioritert eller utkoblbar overføring, skal ikke medføre økonomisk belastning for andre brukergrupper verken på kort eller lang sikt. Netteier avgjør i hvert enkelt tilfelle om en nettkunde skal kunne tilknyttes uprioritert eller utkoblbar overføring. Anleggsbidrag betales i henhold til kapittel 1.

3 Midlertidige anlegg og byggestrøm
Midlertidige anlegg:
Kostnader i forbindelse med etablering og demontering av midlertidige anlegg for byggestrøm må dekkes fullt ut av bestiller. Ved demontering av anlegg refunderes kurant materiell med fakturert pris minus 24 % ved demontering innen ett år. Ved demontering på senere tidspunkt reduseres refusjon med ytterlige 2 % pr. påbegynt måned. Kiosker og transformatorer behandles spesielt.

Byggestrøm:
Byggestrømskasser opp til 125 A kan leies av oss. Byggherren er ansvarlig for byggestrømskassen og bruken av denne under byggeperioden. Kostnader for til- og frakobling av byggestrømskasser fremgår av Tjenestesatser. Dersom forholdene tillater det, kan fremlagt stikkledning benyttes som tilførsel til byggestrømskasser så lenge stikkledningen ikke brukes til ordinær strømforsyning.

4 Utvidelser og forandringer

Netteier bestemmer stikkledningens plassering, art og dimensjon og påviser inntakspunktet.

4.1 Økning av overbelastningsvernets merkestrøm

Ved økning av installasjonens overbelastningsvern faktureres anleggsbidrag ihht. punkt 2.5. Hvis økningen medfører behov for endret stikkledning, vises det til tilsvarende punkter under Nyanlegg.

4.2 Anlegg som har vært frakoblet i mer enn 3 år

Har et anlegg vært frakoblet i mer enn 3 år, kan netteier fjerne stikkledningen og den del av lavspenningsnettet som bare tjener til forsyning av vedkommende eiendom. Før slik fjerning finner sted, skal netteier skriftlig varsle anleggseier/bruker av eiendommen. Hvis netteier ikke mottar bestilling på ny tilknytning innen en måned, kan netteier fjerne de aktuelle nettdeler.

5 Nettstasjon i bygg

For industribygg, forretninger, offentlige og private bygg o.l. som belastningsmessig betinger egen transformator, stiller byggets eier rom til disposisjon for nettstasjon. Rommets utførelse og adkomst skal godkjennes av netteier og leveres ferdig malt med dører, rister, lys, ventilasjons- og kabelkanaler. Netteier bekoster den tekniske installasjonen i nettstasjonen. Netteiers grensesnitt mot kunde er ved transformatorens lavspenningsføringer eller ved kortslutningsvern i nettstasjon. Avtalen med byggets eier kan tinglyses med rett til også å levere til andre kunder.

6 Frittstående nettstasjon

I områder som er under regulering, forutsetter netteier at grunn for frittstående nettstasjon omkostningsfritt blir innregulert av reguleringsmyndighetene. I andre tilfeller erverver netteier grunn til nettstasjon etter egen overenskomst med grunneier. Denne overenskomst kan tinglyses. Erstatning for grunn for nye frittliggende nettstasjoner betales etter faste takster. I næringsområder og på offentlig grunn gis ingen refusjon.

Kontakt oss hvis du har spørsmål.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon