Kraftrasjonering

Kraftrasjoneringsforskriften pålegger bl.a. nettselskapene å ha planer for å kunne håndtere en krisesituasjon med knapphet på strøm. Et typisk scenarie vil være at det etter en tørr sommer og høst ikke er nok vann til å produsere strømmen som etterspørres. Da må forbruket reduseres, enten frivillig eller med tvangsmessige leveringsinnskrenkninger.

Forskriften " ... skal sikre at kraftrasjonering blir gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne og private interesser."

Norges strømproduksjon og -forbruk overvåkes kontinuerlig. Man har flere mulige tiltak å sette inn før man ev. kommer i en situasjon der nettkundene må redusere sitt strømforbruk. Og når/hvis man kommer dit, vil første skritt være informasjonskampanjer for orientere om situasjonen og henstille til frivillig sparing.

Først hvis frivillig sparing ikke gir tilstrekkelig effekt, settes det inn tiltak mot den enkelte nettkunde.

Første skritt er såkalt kvoterasjonering, hvor det blir krevd at alle nettkunder må redusere sitt forbruk med 30, 50 eller 70 %, sammenlignet med forbruket i samme periode året før. Nettkunder som ikke reduserer sitt forbruk nok, må betale "overforbruket" med en dyr rasjoneringstariff.

Hvis heller ikke kvoterasjonering gir nok forbruksreduksjon, må man innføre såkalt sonevis roterende utkobling. I en slik situasjon vil høyspentnettet bli koblet ut i kortere eller lengre perioder, også her for å oppnå forbruksreduksjon på hhv. 30, 50 eller 70 %.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon