Utbyggingen i Hafjell utfordrer kapasiteten i strømnettet.

Planarbeid Hafjell transformatorstasjon

Publisert 19.10.2022

Det har vært stor vekst i forbruket i Øyer de siste årene. Hoveddelen av økningen kommer av fritidsbebyggelse og elektrifisering av transportsektoren.


Utviklingen har gått raskere enn våre prognoser tilsa, og vi er nå i den situasjonen at det ikke er mer nettkapasitet tilgjengelig. Det betyr at større aktører som ønsker å knytte seg til nettet må vente til tiltak i nettet er satt i drift. Som hovedregel regner vi aktøren som større dersom tilknytningen krever tiltak i høyspentnettet, men dette vurderes for hver enkelt henvendelse.

Det er transformatorkapasiteten mellom regionalnettet (66 kV) og distribusjonsnettet (22 kV) som er begrensende. Tiltak i regionalnettet krever egen anleggskonsesjon og må gjennom en søknadsprosess hos NVE.

Fremdrift
Konseptvalg er tatt og vi arbeider mot en ny transformatorstasjon sør i Øyer. Forprosjektet er i gang og vi utreder mulige stasjonsplasseringer og føringsveier for kraftledning. Dette danner grunnlag for konsesjonssøknaden som er planlagt sendt til NVE våren 2023.

Videre fremdrift kommer i stor grad an på NVEs behandlingstid. For mindre søknader estimeres 6-12 måneder behandlingstid, men dette vil komme an på kapasitet hos NVE, høringsprosess og evt. klager. Etter at konsesjon er gitt, må det påregnes 6-12 måneder for detaljprosjektering og ytterligere godkjenninger, samt byggetid på 1,5 år.

Her finner du mer informasjon om NVEs konsesjonsprosess.

Nye anleggsbidragsregler
I 2019 kom det nye regler for anleggsbidrag som bla. innebærer at det skal kreves anleggsbidrag på alle nettnivå. Nettselskap skal og ta betalt for utredninger og konsesjonssøknad når det er behov for økt kapasitet. Endringene bidrar til at finansieringen fordeles på nettleie og anleggsbidrag fra utbyggere.

Vi vil løpende legge ut relevant informasjon på våre nettsider. Det vil bli holdt åpne informasjonsmøter på senere tidspunkt og vi vil ta kontakt med berørte grunneiere.

Vevigs ekstraordinært høye kostnader til nettap blir kompensert

- NVE har vedtatt en ny midlertidig forskrift som overfører deler av Statnetts flaskehalsinntekter til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien.
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon