Ny nettleiemodell innføres fra 1. juli 2022

Publisert 20.05.2022

1. juli 2022 innfører vi en ny nettleiemodell som fordeler nettleien mer rettferdig mellom nettkundene.

Som kjent, ble innføring av ny nettleiemodell utsatt fra 1. januar 2022 til 1. juli 2022. Bakgrunnen for dette var motstand fra en del interesseorganisasjoner og usikkerhet rundt hvordan den nye nettleiemodellen ville slå ut for den enkelte kunde. Sterkt medvirkende til utsettelsen var også ekstremt høye kraftpriser som skapte uro blant politikere.

Ny nettleiemodell er tuftet på krav i forskrift, og har som mål å gi en mer rettferdig fordeling av nettleiekostnader utfra hvor mye hver kunde belaster strømnettet. Den nye nettleiemodellen vil også gjøre det mulig for våre nettkunder å spare utgifter ved å bruke strømmen på en måte som belaster strømnettet mindre. Nettleien i sum for alle kunder påvirkes ikke av omlegging til ny nettleiemodell, men vil over tid kunne gi en lavere nettleie enn med gammel nettleie. Se for øvrig innlegg i DN 2. mai 2022 som forklarer dette godt.

Olje og energidepartementet (OED) fikk tidligere i år et forslag om å endre forskriften på et av de sentrale krav til nye nettariffer. Forslaget kom fra en gruppe nettselskaper og interesseorganisasjoner og gikk blant annet ut på å endre kravet om at nettinntektene fra energileddet skal utgjøre maksimum 50 % til at de skal utgjøre minimum 50%.

Den 6. mai 2022 publiserte regjeringen (OED) sin beslutning hvor bl.a følgende framgår:
Etter innspill fra en rekke aktører har regjeringen nå besluttet å innføre en overgangsperiode for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter, frem til 1. juli 2024. Olje- og energidepartementet vil be Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024.

Øvrige bestemmelser i forskriften trer i kraft som planlagt 1. juli 2022.

Innføring av effektbaserte tariffer vil ikke øke nettselskapenes tariffinntekter.

Dette betyr at forskriftens krav ikke endres, men at det gis anledning til å fravike fra kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 % av nettselskapets inntekter i en tidsbegrenset periode på to år.

Vevig er nå i gang med å gjennomgå grunnlaget for nettariffene som skal gjelde fra 1. juli 2022. I utgangspunktet vil de ha samme oppbygning som nettariffene slik de ble presentert i desember 2021, men med noen justeringer.

Åpenhetsloven trer i kraft i dag

Åpenhetsloven gjelder for «større virksomheter» og vårt konsern kommer inn under loven.
Les mer

Fåvang trafostasjon er satt i drift

Den nye Fåvang trafostasjon ble satt i drift 15. juni
Les mer
footer-dekorasjon footer-dekorasjon