Fra 01.01.2022 blir det ny nettleie

Her er det du bør vite om ny nettleie for 2022

Publisert 24.11.2021

Våre myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. Hensikten med endringen er å bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen. Du sparer penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.

  • Den største utfordringen for klimatiltak og etablering av ny industri i Norge, er å skaffe tilgang på nok kapasitet i strømnettet. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.
  • Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.
  • Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover.

Nettleiepriser for 2022:
- privatkunder
- næringskunder

Spørsmål og svar:

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?
Dagens nettariff består for de fleste kunder av to deler
- Fastbeløp er fast, men satsen avhenger av størrelse på hovedsikring
- Nettleie hvor en betaler etter hvor mye strøm en bruker

Fra 2022 vil nettleien for de fleste kunder bestå av to deler:
- Fastleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
- Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen

Fastleddet er inndelt i kapasitetstrinn og bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Det vil også være lavere energiledd i helgene og i sommerhalvåret, når strømnettet er mindre belastet.

Hvem vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag?
Strømnettet er et stort spleiselag som betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

Hva skjer med nettleien min fra 2022?
Omleggingen kan føre til økning for noen, reduksjon for noen, og for de fleste vil endringene være moderate. Men, nettkostnadene for alle kundene samlet vil ikke bli påvirket av den nye nettleien.

Nivået på nettleien kan imidlertid bli påvirket av andre faktorer. Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap i form av en inntektsramme. Denne påvirkes av faktorer som f.eks. kraftpriser (kjøp av kraft til tap i strømnettet), drift av nettet og investeringer.

Hva betyr den nye prismodellen for ulike kundegrupper?
Små leiligheter: De fleste vil få uendret eller lavere nettleie, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Kundene her vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet.

Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn, og kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et rimeligere trinn.

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Etterisolering, varmepumpe etc.: Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter Fastsledd og Energiledd. For de fleste kunder i denne gruppen vil virkningen være sammenlignbar med husholdningskunder, men for noen kunder med ujevnt forbruk kan det være betydelige variasjoner i hvordan omleggingen vil slå ut. Kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger.

Bedrifter med årlig forbruk over 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter Fastledd, Effektledd og Energiledd. For denne gruppen kan det være betydelige variasjoner i hvordan omleggingen vi slå ut. Kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger. Nettselskapene vil følge opp disse.

Hvordan kan jeg med enkle grep redusere nettleien?
De som har elbil kan spare penger på å lade om natten, Da vil normalt strømprisen og nettleien være rimeligere. Men, det er viktig at lading skjer med godkjent elbillader og at elanlegget er dimensjonert for og tilpasset elbillading.

Venter du med å bruke vaskemaskin og tørketrommel til kvelden, slipper du at det skjer samtidig med matlaging og andre aktiviteter etter endt jobb og skole.

Ellers er det mulig å legge opp til automatisk styring av forbruk. Det vil koble ut forbruk som ikke trenger å være på hele tiden (f.eks. elbillader, varmtvannsbereder, varmekabler) når forbruket ellers er høyt. Dette kan elektroinstallatører eller andre som tilbyr slike tjenester være behjelpelige med. På nettsidene til Norsk elektroteknisk komite finnes det oversikt over leverandører, og teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr.

Hvordan kan vi være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk?
Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?
Ved å logge inn på "min side", kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Her kan du også «stable» de høyeste timeverdiene etter hverandre for lettere å få oversikt over når det lønner seg å følge ekstra godt med. Beskrivelse på hvordan du logger inn på Min side og hvordan du finner frem oversikt over forbruket ditt går fram i denne videoen.

Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med tilleggsutstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Se mer informasjon her. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Mer informasjon om dette finner du på NEK sine nettsider.

Hvorfor velger dere å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?
Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. I vår tok Olje- og energidepartementet den endelige beslutningen om å innføre ordningen med virkning fra 1. januar 2022. Nettbransjen støtter omleggingen, og har jobbet iherdig med praktisk utforming av ny nettleie for å få den klar innen fristen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå – det positive er at de får større mulighet til å påvirke nettleien.

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømbruk?
Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?
Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi fraråder for eksempel å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot lade om natten, men du må få elektroinstallatør til å montere en godkjent hjemmelader og forsikre deg om at elanlegget ditt ellers er dimensjonert for og tilpasset elbillading.

Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?
Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Tall og fakta

  • Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser fra NVE. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.
  • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet.
  • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.


Ord og uttrykk
Vi anbefaler at følgende begreper brukes i ekstern kommunikasjon ved innføring av ny nettleie:
Ny nettleie – ordningen som innføres
Fastleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen
Kapasitetstrinn – trappen som avgjør hvor mye du må betale i fast beløp per måned
Månedsmaksimal – den eller de timene i måneden du bruker flest kilowattimer samtidig

Les mer på nynettleie.no

Svindel i forb. med kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Kunder hos andre nettselskap har opplevd svindelforsøk
Les mer

Ekstremvær og strømførende ledninger

Deler av vårt nettområde kan bli berørt av det varslede ekstremværet Gyda.
Les mer

Praktisk gjennomføring av kompensasjonsordningen for høye strømpriser

Har du krav på kompensasjon, men allikevel ikke fått det?
Les mer

Åpningstider i romjula

I romjula er våre åpningstider kl. 09:00 - 15:00.
åpningstider-jula
footer-dekorasjon footer-dekorasjon