Smart strøm

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller krav om at alle strømkunder i Norge skal ha smarte strømmålere. Målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og bedre mulighet for automatisk styring av strømforbruket. Her finner du mer informasjon fra NVE.

Vevig innførte 1. generasjons automatisk strømmålere allerede i 2005/2006. I løpet av 2016 og 2017 innførte vi 2. generasjons automatisk strømmålere, også kalt smarte strømmålere.

Målerne registrerer måleravlesninger hver time. Måleravlesningene samles opp og hentes inn 4 ganger i døgnet (hver 6. time). Målerne gir mulighet for tilleggstjenester hvor nettkundene selv kan følge med på eller styre eget forbruk. Informasjonen overføres trådløst fra hver måler til vårt sentralsystem. For å ivareta kravene til datasikkerhet er all informasjon kryptert.

I tillegg til kravene NVE stiller til de nye målerne har Vevig, som de fleste andre nettselskaper, lagt stor vekt på at systemet skal ha god funksjonalitet som vil være nyttig for drift og planlegging av distribusjonsnettet. Dette vil på sikt føre til en mer rasjonell drift og raskere feilretting.

Slå av og på strømmen ved hjelp av måleren
Du kan slå strømmen av og på ved hjelp av en integrert bryter i måleren.

Slå av strømmen:
Dersom du slår av strømmen ved å ta hovedsikringen, mister vi kontakt med strømmåleren. Det betyr at vi ikke klarer å hente inn måleravlesning. Har du behov for å skru av strømmen, vil det være en stor fordel om du gjør dette ved hjelp av den innebygde bryteren i strømmåleren. Det gjør du på følgende måte:

Trykk gjentatte ganger på målerens venstre knapp til det står DCON i høyre hjørne på displayet. Deretter holder du knappen inne i 6 sekunder inntil du hører et tydelig klikk. Dioden på måleren skal da blinke rødt og strømmen er slått av (strømmen sendes ikke videre fra måleren og inn i anlegget, noe som innebærer at ditt anlegg ikke forbruker strøm.)

Skru på strømmen:
Når du har slått av strømmen ved hjelp av strømmåleren, blinker dioden på måleren rødt. Trykk på venstre knapp (korte trykk) inntil det ikke står DCON i displayet. For å skru på strømmen, holder du venstre knapp inne i 6 sekunder inntil du hører et tydelig klikk. Dioden på måler vil begynne å blinke gult. Dette indikerer at strømmen er på og du kan bruke anlegget ditt som normalt.

Se brukerveiledningen for ytterligere detaljer.

Målenøyaktighet
Kravene til nye målere i Norge er strenge, og både nettselskapene og myndighetene følger opp dette nøye. I vedlagte notat er måleprinsipper, generelle krav til strømmålere og informasjon om Kamstrups strømmålere sammenfattet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål.

Mediedebatter knyttet til smarte målere
Innføring av smarte målere skapte debatt i Norge og det kom opp en del kritiske spørsmål og kommentarer, spesielt knyttet til målenøyaktighet og den trådløse overføringsteknologien. Vi er opptatt av at vår informasjon skal være faktabasert. Under har vi derfor gjengitt noen relevante mediesaker samt rapporter og uttalelser fra norske myndigheter.

21.03.2018:
NRK: Faktasjekksjekker påstanden "Strømregningen blir høyere med ny strømmåler"

14.03.2018:
Helsedirektoratet: Fastlegar skal ikkje skrive ut legeattest som seier at pasientar har helseplager som skuldast stråling frå automatiske straummålarar.

08.02.2018:
Rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at strålinga fra smarte strømmålere er " ..... svært lav, spesielt når den korte totale sendetiden fra en måler tas med i betraktningen."
Vår kommentar til NKOM-rapporten:
Vi bruker Kamstrup-målere. I rapporten går det fram at tiden måleren sender signaler (kommuniserer) utgjør samlet under 4 sekunder pr. døgn. Den resterende tiden av døgnets 24 timer er der ingen kommunikasjonsaktivitet. Når en da også vet at strålingsnivået er lavt i løpet av disse 4 sekundene, bør det ikke være grunnlag for bekymring.

25.08.2017:
Statens strålevern fastslår at stråling fra de nye målerne er så svak at den ikke er helsefarlig.

25.02.2017:
Din Side - Dette trenger du å vite om den nye strømmåleren din.

15.02.2017:
Reportasje i Dagsrevyen med fokus på hva kundene må være oppmerksomme på før man gir tredjeparts leverandører adgang til HAN-grensesnittet på måleren.

NVE har forskriftsfestet at alle AMS-målere skal utstyre med et standarisert HAN-grensesnitt (HAN = Home Area Network). Via dette grensesnittet skal kundene gis tilgang til relevant informasjon om eget forbruk.
Mer utfyllende informasjon om samme tema i artikkel på NRKs nettsider.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon