Rørleggere

Informasjon spesielt rettet mot rørleggere

Reparasjonsarbeid på elektriske anlegg
Det lokale eltilsyn avdekker relativt ofte på sine kontroller at sirkulasjonspumper, beredere osv. har blitt fra- og tilkoblet av ukyndige, med dårlige koblinger, manglende tetting av kabelinnføringer, feilstilte motorvern osv. som følge.

Det er svært begrenset hva personer uten elektrokompetanse kan utføre av reparasjonsarbeid på elektriske anlegg.

Vi gjør oppmerksom på veiledningsteksten til Forskrift om elektroforetak mv. §6, hvor det bl.a. heter:
«Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.»

Omsetning av elektrisk utstyr
Alle rørleggere omsetter i varierende omfang elektrisk utstyr. Dette kan f.eks. være beredere, pumper, baderomsinnredninger, avtrekksvifter osv. Når man omsetter elektrisk utstyr, må man ha rutiner som sikrer at utstyret tilfredsstiller alle relevante krav.
Alt elektrisk utstyr som omsettes skal tilfredsstille Forskrift om elektrisk utstyr. Dette innebærer bl.a. at produsenten har utarbeidet samsvarserklæring og underlagsdokumentasjon og at produktene skal være CE-merket.

Jording av vann og avløp
Informasjonen er utarbeidet for å klargjøre hvilke elektrotekniske forhold rørleggere bør være klar over og hvordan man skal forholde seg.
Ta gjerne kontakt med oss hvis noen av punktene under skulle være uklare eller hvis det er andre ting du lurer på.

Jording av avløpsrør:
Forskriftene har over tid endret seg på dette området. Pr. dato gjelder følgende:
Eldre anlegg:
På anlegg med soilrør skal det være utjevningsforbindelse til soilrøret.
På anlegg (230 V) med plast avløpsrør kreves det ikke utjevningsforbindelse til avløpsrør, men det må ettermonteres hvis man eks. bygger på med nytt bad.
På anlegg (230 V) med plast avløpsrør kan man få strøm, eks. når man tar mellom avløp og vannkran. I slike tilfeller kan det være aktuelt å ettermontere avløpsmuffe.
Nye anlegg:
På nye anlegg skal avløpsuffe monteres på anlegg som forsynes med 230 V.
På anlegg forsynt med 400 V er avløpsmuffe normalt ikke påkrevet.
Vær oppmerksom på at elektroinstallatøren skal utarbeide dokumentasjon av anleggets jordingssystem inkl. avløpsmuffe. Det er derfor viktig at avløpsmuffe monteres i samråd med elektroinstallatør.

Utskifting av hovedvannledning fra metall til plast:
På eldre anlegg fungerer gjerne hovedvannledningen som anleggets jordelektrode. Når hovedvannledning byttes til plast eller føres inn på et annet sted i bygningen, vil man miste jordelektroden eller utjevningsforbindelser til hovedvannkran eller begge deler. Dette vil medføre at man kan få strøm! Det er svært viktig at huseier gjøres oppmerksom på dette, slik at elektroinstallatør kan engasjeres for å reparere jordingsanlegget. Elektroinstallatør må kontaktes før gjenfylling av grøft.

Ettermontering av vannmåler:
I alle bygg hvor hovedjordsystemet er gjort forskriftsmessig er det tilkoblet en jordledning ved hovedvannkrana. Unntaket er nyere bygg, hvor det er plast vannrør både inn til og videre inne i bygget.
Gamle bygg har gjerne metall vannrør inn til bygget, og kobberrør inne i bygget. Nyere bygg har gjerne plastrør (typisk Isotermrør) inn til bygget, og kobberrør inne i bygget.

Stort sett alle vannmålere er av plast, altså isolerende materiale. Blir vannmåleren montert feil i forhold til tilkoblingen av jordledningen, vil man enten miste all jording, eller miste jordforbindelsen på interne vannrør. Dette vil medføre at man kan få strøm!

Derfor: sørg alltid for at elektroinstallatør kontrollerer hovedjordsystemet i forbindelse med ettermontering av vannmåler!

Varmekabler på eller i vannrør:
Elektroinstallatør skal utarbeide dokumentasjon når varmekabler monteres og tilkobles. Dette gjelder både ferdige produkter og varmekabler som ettermonteres utenpå og inni vannrør. Det er derfor viktig at montasje av alle varmekabler eller produkter som inneholder varmekabler skjer i samråd med elektroinstallatør. Det presiseres at kurser for slikt utstyr skal ha forankoblet jordfeilbryter.

Forsiktighetsregler
Vær oppmerksom på at man kan få strøm ved arbeid på røranlegg. Hvis vannrør blir kuttet på anlegg på et anlegg med isolasjonsfeil, kan man få strøm. Ta ingen sjanser! Legg forbindelsesledning, eks. en startkabel, forbi arbeidsstedet før røret kuttes.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon